ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಆಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ

ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

GWA
We never know the worth of Water till the well is Dry. Water Covers 2/3 of the surface of the Earth but Only 0.002% is Drinkable!!! Either Rich or Poor; Everyone needs Water. If you find a Water leakage Anywhere, try to stop it. Be the First to Change. Save Water now. Nature will Save You.

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,
ನಂ. ೪೯, ೪ ನೇ ಮಹಡಿ,ಖನಿಜ ಭವನ,ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦೦೦೧

ದೂರವಾಣಿ - 080 22268732

ಇ-ಮೇಲ್ - gwdkar[at]gmail[dot]com
dirbng.gwd[at]ka[dot]gov[dot]in

Facebook Twitter

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ದೂರವಾಣಿ
1.

ಶ್ರೀ.ಎಂ.ರವೀಂದ್ರಪ್ಪ.ಬಿ.ಇ,ಎಫ್.ಐ.ಇ,ಕೆ.ಇ.ಎಸ್,.

ನಿರ್ದೇಶಕರು  I/c

080 22268733
2. ಶ್ರೀ ಜಿ ಜಯಣ್ಣ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು  (ಪ್ರ) 080 22268732
       

ಕ್ರ.ಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ಇ-ಮೇಲ್ / ದೂರವಾಣಿ
1. ಬೆಂಗಳುರು ನಗರ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಬಾಬು ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, 13ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ, ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-01 bengaluru.gw[at]gmail[dot]com
080-22862108
2. ಬೆಂಗಳುರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಬಾಬು ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, 13ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ, ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-01 bengaluru.gw[at]gmail[dot]com
080-22862108
3. ಬಳ್ಳಾರಿ ಶ್ರೀ ಶಫೀವುಲ್ಲಾ ಎಸ್ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಮನೆ ನಂ.5, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 21, ರಾಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ, ಗಾಂಧೀನಗರ, ಬಗಿಚಾ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ-583103. gwbellary2011[at]gmail[dot]com
0839-2257850
4. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ. ದೇಸಾಯಿ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ.5, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಆರ್.ಟಿ.ಓ ಆಫೀಸ್ ಎದುರು, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587103 sgbgl.gwd.ka[at]gov[dot]in
08354-236534
5. ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಇ. ಅರುಣ್ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಆರ್.ಪಿ.ಡಿ ಕ್ರಾಸ್, ಟಿಳಕವಾಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ -590006. sgzpbelgaum[at]gmail[dot]com
0831-2407251
6. ಬೀದರ್ ಶ್ರೀ ಆರ್. ಮುಜಿಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ನಂ.8-6-33, ಜನವಾಡ ರಸ್ತೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್, ಬೀದರ್-585401 sgbid-dmg-ka[at]nic[dot]in
08482-233125
7. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಬೋರಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ನಂ. ಎಸ್.ಬಿ-5, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-562101. sggws.cbpur[at]gmail[dot]com
08156-277024
8. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶ್ರೀಮತಿ. ಎನ್.ಆರ್. ನಂದಿನಿ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಟ್ಟಡ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577102. sgzpckm[at]gmail[dot]com
08262-221456
9. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶ್ರೀ ಬಸಂತ್ .ವಿ. ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಚರ್ಚ್ ಬಡಾವಣೆ, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಡಿಸೋ ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501. sggwscta[at]gmail[dot]com
08194-222218
10. ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಶ್ರೀ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ.ಆರ್ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, #22/247, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬ್ರಮರಾಂಭ ಬಡಾವಣೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313 gwdchmn[at]gmail[dot]com
08226-224373
11. ದಾವಣಗೆರೆ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ನಂ.3888/1ಎ, ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ- 577005 sggwddvg[at]gmail[dot]com
08192-231492
12. ಧಾರವಾಡ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂ ಹಿರೇಗೌಡ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಡಿ.ಸಿ. ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಧಾರವಾಡ-580001. sggwsd[at]gmail[dot]com
0836-2441246
13. ಗದಗ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂ ಹಿರೇಗೌಡ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ನಂ.39, ಪರಾಳಶೆಟ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಉಮೇಶ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಲೇಔಟ್, ಸಿ.ಡಿ.ಓ ಜೈನ್ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, ಗದಗ-582101 sggwdgdg[at]gmail[dot]com
08354-236534
14. ಹಾಸನ ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಸ್. ಸುಧಾ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋಡ್ ಕಾಲೋನಿ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಹಾಸನ -573201. gws.hsn[at]gmail[dot]com
08172-268729
15. ಹಾವೆರಿ ಡಾ. ಎಂ.ಬಿ. ಬಳಿಗಾರ್ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ದುರ್ಗಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಹಾವೇರಿ-581110 sggwd.haveri[at]gmail[dot]com
08375-232356
16. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಐವಾನ-ಎ ಷಾಹಿ, ಅತಿಥಿ ಗೃಹದ ಎದುರುಗಡೆ, ಕಲಬುರಗಿ-585102 gwdkalaburagi[at]gmail[dot]com
08472-224131
17. ಕೊಡಗು ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಜಿ. ಸೌಮ್ಯ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ನಂ.14/115, ಆಧ್ಯ ನಿಲಯ, ನ್ಯೂ ಬಡಾವಣೆ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು-571201. gwdkod[at]gmail[dot]com
08272-228523
18. ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀ ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಹಳೆ ಹಂಚಿನ ಬಡಾವಣೆ, ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ-563101. sggwsklr[at]gmail[dot]com
08352-250534
19. ಕೊಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಪ್ಯಾಟಿಗೇನರ್ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕಾಳಿಕ ನಿಲಯ, ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೋನಿ, ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ-583231. sgkop-dmg-ka[at]nic[dot]in
08539-221285
20. ಕಾರವಾರ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಿ ಇಟ್ನಳ್ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಎಸ್.ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಎದುರು, ಕಂದಾಯ ಭವನ, ಕಾರವಾರ-583301. sgkrwr[at]gmail[dot]com
08382-226266
21. ಮಂಡ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ. ಟಿ. ಅಂಬಿಕಾ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, “ದುಂದುಬಿ” ನಂ. 187, ಅಶೋಕನಗರ, ಮಂಡ್ಯ -571401. sgdgwmdy[at]gmail[dot]com
08232-220704
22. ಮೈಸುರು ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ಆರ್. ಚೌದರಿ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ನಂ. 899, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು-570023. sg.gws.mys[at]gmail[dot]com
0821-2340619
23. ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿ.ಪಿ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಅಶೋಕನಗರ, ಮಂಗಳೂರು-57506. dkzpgws[at]gmail[dot]com
0824-2451274
24. ರಾಯಚೂರು ಶ್ರೀ ಶಫೀವುಲ್ಲಾ ಎಸ್.  ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಅಸ್ಸಫಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 1-5-165-ಸಿ-2, ಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ, ಐ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು-584101. sgrcr-gwd-kar[at]gov[dot]in
08532-226297
25. ರಾಮನಗರ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ನಂ.2, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 1ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ವಿನಾಯಕ ನಗರ, ಚರ್ಚ್ ಹಿಂಭಾಗ, ರಾಮನಗರ-562159. sgdgwramnagar[at]gmail[dot]com
080-27274790
26. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶ್ರೀ ಶೇಕ್ ದಾವುದ್ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬಾಲರಾಜ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ – 577201. groundwatershimoga123[at]gmail[dot]com
08182-222491
27. ತುಮಕೂರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ.ಟಿ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ನಂ. 42/1, “ಹಷಿðತ” 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಬಡಾವಣೆ, ತುಮಕೂರು geowaterdmgtmk[at]gmail[dot]com
08182-222491
28. ಉಡುಪಿ ಡಾ. ಎಂ. ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ರಜತಾದ್ರಿ ಎ ಬ್ಲಾಕ್, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುನಿಸಿಪಾಲ್, ಉಡುಪಿ-576104 gwdudupi[at]gmail[dot]com
0820-2582444
29. ವಿಜಯಪುರ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಬಿ ಬಿರಾಜನವರ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ-586101 sgdmgbjp[at]gmail[dot]com
08352-250534
30. ಯಾದಗಿರಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ನಂ. ಎ-19, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಯಾದಗಿರಿ. sgydr.gwd[at]ka[dot]gov[dot]in
08473-253708
 

Website Content Managed by Groundwater Directorate, Government of Karnataka. Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre( NIC ).
Questions regarding content or presentation may be mail to: gwdkar[at]gmail[dot]com
Last Updated: 26/09/2018